Image

Svenska Taxiförbundet


Vad är Svenska Taxiförbundet?

Svenska Taxiförbundet är branschorganisationen för svensk taxinäring och företräder Sveriges taxiföretagare.

Deras viktigaste uppgift är att bevaka branschens intressen genom att föra branschens talan i en dialog med myndigheter och politiker i frågor som rör taxinäringen, så att förutsättningarna för att bedriva taxiverksamhet blir så goda som möjligt.

En av målsättningarna är att konkurrens ska ske på lika villkor, vilket ställer krav på både taxinäringen och berörda myndigheter. Branschens interna kvalitetsarbete liksom en effektiv tillsyn genom såväl centrala myndigheter som poliskontroller på fältet är åtgärder som leder mot det målet.

De arbetar mycket med trafiksäkerhet och har lämnat en tydlig avsiktsförklaring att våra förare alltid skall använda bilbälte, att taxibilarnas hastighet anpassas till gällande hastighetsbestämmelser och att samtliga taxiförare skall vara alkohol- och drogfria.

Minskad miljöpåverkan på yttre och inre miljö är också en viktig del i vårt arbete. Vi har därför etablerat kvalitetsnormer i form av God Taxitradition och ett ledningssystem, Säker Grön Taxi, som bland annat omfattar styrning av medlemmarnas miljö- och kvalitetsarbete.

Inom ramen för vår verksamhet ingår också att bevaka och påverka de förslag till EU-regler som påverkar taxinäringen.

Vill du veta mer om Svenska Taxiförbundet, besök då gärna deras webbplats www.taxiforbundet.se/